Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie

Procedury załatwiania i przyjmowania spraw w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu:

 

1) W Powiatowym Urzędzie Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu sprawy klientów załatwiane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, który brzmi następująco:

„Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.”

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

 • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
 • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu),
 • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Odpowiedzi na pytania udzielane są niezwłocznie.

2) Dokumenty elektroniczne, zgodnie z ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005 r. Nr 64 poz. 565 z późn. zm.) powinny być doręczane za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej. W celu dostarczenia dokumentu elektronicznego wymagane jest złożenie go w elektronicznej skrzynce podawczej oraz opatrzenie dokumentu bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym z wykorzystaniem formularza uniwersalnego.

Aby ułatwić korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej, sposób jej obsługi został opisany w Instrukcji dla Obywatela znajdującej się na http://epuap.gov.pllink zewnętrzny

Akceptowane formaty plików elektronicznych

Dokumenty tekstowe lub tekstowo – graficzne:

 • .txt – dokumenty w postaci czystego, niesformatowanego zbioru znaków zapisanych w standardzie UNICODE UTF-8
 • .rtf – (Rich Text Format), dokumenty w postaci sformatowanego tekstu,
 • .pdf – (Portale Dokument Format), dokumenty dla przeglądarki Adobe Reader,
 • .doc, docx – dokumenty w postaci sformatowanego tekstu,
 • .odt – (Open Document), dokumenty w formacie Open Office.
 • .xls, xlsx,
 • .ppt, pptx,
 • .csv,
 • .xps
 • .ods,
 • .odp

Pliki graficzne:

 • .jpg (jpeg),
 • .jp2,
 • .gif,
 • .tif (.tiff),
 • .png,

Pliki skompresowane:

 • .zip – format kompresji plików ZIP,
 • .7z – format kompresji plików 7zip.
 • .rar – format kompresji plików RAR

Pliki z generatorów wniosków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL):

 • .xml.

Pliki zawierające informację dźwiękową lub filmową:

 • .wav,
 • .mp3,
 • .avi,
 • .mpg,
 • .mpeg,
 • .mp4,
 • .m4a,
 • .mpeg4,

W przypadku doręczania dokumentów elektronicznych na informatycznych nośnikach danych, obowiązują formaty plików analogiczne do formatów akceptowalnych podczas korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Akceptowalnymi nośnikami danych są płyty CD-R, DVD-R, CD-RW i DVD-RW (płyty … -RW oznaczają nośniki wielokrotnego zapisu), karty pamięci typu Flash USB. Ponadto należy pamiętać, aby informatyczny nośnik danych, na którym doręcza się dokument elektroniczny umożliwiał zapis Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Korespondencję w formie papierowej prosimy przesyłać na adres:

Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu
ul. Tadeusza Zawadzkiego „Zoski" 11
82-440 Dzierzgoń