Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie

ABC BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY

 

W tym dziale znajdą Państwo wszelkie przydatne informacje aby zarejestrować się jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy oraz informacje na temat praw i obowiązków osoby bezrobotnej oraz poszukującej pracy.


Zapraszamy do zapoznania się z informacjami

 1. Gdzie się zarejestrować ?
 2. Jak się zarejestrować jako osoba bezrobotna ?
 3. Jak się zarejestrować jako osoba poszukująca pracy ?
 4. Rejestracja elektroniczna.
 5. Dokumenty do rejestracji osoby bezrobotnej.
 6. Dokumenty do rejestracji osoby poszukującej pracy.
 7. Przyznanie statusu osoby bezrobotnej.
 8. Przyznanie statusu osoby poszukującej pracy.
 9. Prawa i obowiązki osoby bezrobotnej.
 10. Prawa i obowiązki osoby poszukującej pracy.
 11. Utrata statusu osoby bezrobotnej.
 12. Utrata statusu osoby poszukującej pracy.
 13. Jak się wyrejestrować z rejestru osób bezrobotnych ?
 14. Jak się wyrejestrować z rejestru osób poszukujących pracy ?
 15. Zasiłek dla osób bezrobotnych.
 16. Dodatek aktywizacyjny.
 17. Stypendium z tytułu odbywania stażu.
 18. Informacja dotycząca wypłaty świadczeń dla bezrobotnych.
 19. Zasady podlegania ubezpieczeniom zdrowotnym osób bezrobotnych oraz członków ich rodzin.
 20. Ubezpieczenia zdrowotne.
 21. Dla niepełnosprawnych.
 22. Zasiłek po powrocie z zagranicy.

 

DRUKI DO POBRANIA:

 1. Oświadczenia - druki do rejestracji
 2. Wniosek-zmiana miejsca zamieszkania.
 3. Wniosek o wydanie zaświadczenia
 4. Zgłoszenie-zmiana dla celów ustalenia uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego.

Dodatek aktywizacyjny:

 1. Wniosek na dodatek aktywizacyjny.
 2. Zaświadczenie do dodatku aktywizacyjnego.

 

INFORMACJE OGÓLNE

Przepisy regulujące zasady przyznawania statusu osoby bezrobotnej, prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz dokonywania rejestracji określone są w:

 • ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1482 z późn. zm.) 
 • rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2012 r., poz. 1299) 
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. z 2009 r., nr 136, poz. 1118 ze zm.).
 1. W celu dokonania rejestracji bezrobotny zgłasza się do PUP właściwego ze względu na zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowany – do PUP, na którego obszarze działania przebywa.
 2. Poszukujący pracy zgłasza się, w celu dokonania rejestracji do powiatowego urzędu pracy. Poszukujący pracy może być zarejestrowany w więcej niż jednym PUP.
 3. Osoba, która nie jest zameldowana lub posiada zameldowanie na pobyt stały w innej miejscowości niż miejsce zameldowania na pobyt czasowy, przy dokonywaniu rejestracji składa oświadczenie, że nie jest zarejestrowana w innym PUP.
 4. Zarejestrowana osoba zawiadamia w terminie 7 dni PUP o wszelkich zmianach danych zawartych w karcie rejestracyjnej.
 5. Osoba, która ma zamiar zmienić miejsce zamieszkania lub pobytu, informuje PUP, w którym jest zarejestrowana, o terminie tej zmiany i składa wniosek o przesłanie odpisów karty rejestracyjnej oraz innych dokumentów do PUP właściwego ze względu na planowane miejsce zameldowania lub pobytu.
 6. Osoba, która zmieniła miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu, zgłasza się w PUP, właściwego dla aktualnego miejsca zameldowania lub pobytu, w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania lub pobytu.
 7. Dodatkowo osoba rejestrująca się w charakterze bezrobotnego składa oświadczenie dla celów ustalenia jej obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego i członków rodziny.