Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie


EFS logo zestaw

 

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym  jest jednym z pięciu głównych funduszy, poprzez które Unia Europejska wspiera rozwój społeczno-gospodarczy wszystkich krajów członkowskich. Jego zasoby finansowe inwestuje się w ludzi, szczególnie tych, którzy mają trudności ze znalezieniem pracy

EFS wspiera dążenie do wysokiego poziomu zatrudnienia i wysokiej jakości miejsc pracy, poprawę dostępu do rynku pracy oraz mobilność geograficzną i zawodową pracowników. Ułatwia im dostosowanie się do zmian w przemyśle oraz w systemach produkcyjnych koniecznych dla zrównoważonego rozwoju. Zachęca do wysokiego poziomu kształcenia
i szkolenia dla wszystkich oraz wspiera przechodzenie młodych ludzi z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia, zwalcza ubóstwo, wzmacnia włączenie społeczne, oraz wspiera równość płci, niedyskryminację i równe szanse.

 

Programy realizowane w ramach EFS:

  1.  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
  2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020 (RPO).

 

 


Archiwum informacji o Europejskim Funduszu Społecznym