Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Sztumie

Na podstawie ustawy z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Starosta Powiatu Sztumskiego ogłasza skład członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sztumie.

Skład członków PRRP na lata 2023-2026:

 1. Elżbieta Kozłowska
 2. Maria Pałkowska-Rybicka
 3. Grzegorz Ołdak
 4. Felicja Elżbieta Stawicka
 5. Bogan Moch
 6. Leszek Tabor
 7. Jolanta Szewczun
 8. Artur Pyziak
 9. Adam Sikora
 10. Andrzej Wesołowski
 11. Marek Turlej
 12. Andrzej Pskiet
 13. Wiesław Kaźmierski

 

Powiatowa Rada Rynku Pracy na kadencję 2019-2022 roku:

Zarządzenie 2/2019 w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sztumie na kadencję 2019-2022 roku.

Zarządzenie 14-2019 w sprawie powołania dodatkowych członków PRRP

Zarządzenie 35-2019 w sprawie powołania dodatkowych członków PRRP

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  powiatowe rady rynku pracy są organami opiniodawczo-doradczymi starosty w sprawach polityki rynku pracy.

 

Do zakresu działania Powiatowych Rad Rynku Pracy należy w szczególności:

1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia,

2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,

3. opiniowanie opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania,

4. opiniowanie wniosków o umorzenie należności,

5. delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy  oraz opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora,

6. ocenianie okresowych sprawozdań z działalności PUP,

7. opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:

    a) liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,

    b) zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową,

    c) koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć,

8. opiniowanie proponowanych przez Starostę zmian realizacji programów specjalnych,

9. celowość realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, biorąc pod uwagę w szczególności:

     a) kryteria doboru bezrobotnych,

     b) zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

 

W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

 

Opiniowanie nowych kierunków kształcenia:

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2019 roku zmianie uległy przepisy dotyczące kompetencji dyrektora szkoły lub placówki - art. 68 ust. 7 ustawy prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 2018 poz. 996) oraz kompetencji wojewódzkich rad rynku pracy w sprawach dotyczących kierunków kształcenia - art. 22 ust. 5a. i 5c. ustawy o promocji i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z dnia 2018 poz. 1265).
 

Opinie wojewódzkich rad rynku pracy oraz powiatowych rad rynku pracy wydane przed dniem 1 stycznia 2019 r., zachowują moc do dnia 31 sierpnia 2022 r. Opinia wojewódzkiej rady rynku pracy nie jest wymagana w przypadku szkół, które od roku szkolnego 2019/2020, będą kontynuowały kształcenie w zawodach, których nazwa i symbol cyfrowy tego zawodu określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, jest tożsamy z nazwą i symbolem cyfrowym zawodu określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w brzmieniu dotychczasowym (Art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 r. poz. 2245).

Zgodnie z art. 68 ust. 7 ustawy prawo oświatowe Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły artystycznej, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę ustala zawody, w których kształci szkoła, po uzyskaniu opinii wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zgodnie z art. 22 ust. 5a. ustawy o promocji i instytucjach rynku pracy- Przed wydaniem opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w ust. 5 pkt 5, wojewódzka rada rynku pracy może zasięgnąć opinii powiatowej rady rynku pracy.

Zgodnie z art. 22 ust. 5c. ustawy o promocji i instytucjach rynku pracy - Opinia o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w ust. 5 pkt 5, jest wydawana na okres 5 lat, z zastrzeżeniem art. 68 ust. 7b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

Ponadto informujemy, że z dniem 1 września 2019 r. zostaną wprowadzone dodatkowe zmiany do art. 22 ust. 5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

5 b. Wojewódzka rada rynku pracy wydaje opinię o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w ust. 5 pkt 5, po zapoznaniu się z prognozą zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy, o której mowa w art. 46b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

5d. W przypadku wydawania opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w ust. 5 pkt 5, marszałek województwa zaprasza do udziału w posiedzeniu wojewódzkiej rady rynku pracy:

1) przedstawiciela pracodawców, organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego, innej organizacji gospodarczej, stowarzyszenia lub samorządu zawodowego, lub sektorowej rady do spraw kompetencji, właściwych dla opiniowanego zawodu, oraz

2) dyrektora szkoły występującego o wydanie opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, oraz

3) przedstawiciela organu prowadzącego szkołę, której dyrektor wystąpił o wydanie opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, oraz

4) przedstawiciela kuratora oświaty, oraz

5) przedstawiciela właściwej miejscowo powiatowej rady rynku pracy ze względu na siedzibę szkoły, która wystąpiła o wydanie opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy.

__________________________
Kontakt do WUP w Gdańsku w sprawie działania Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy na stronie http://wupgdansk.praca.gov.pl/urzad/dane-kontaktowe