Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Sztumie

Powiatowa Rada Rynku Pracy na kadencję 2019-2022 roku:

Zarządzenie 2/2019 w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sztumie na kadencję 2019-2022 roku.

Zarządzenie 14-2019 w sprawie powołania dodatkowych członków PRRP

Zarządzenie 35-2019 w sprawie powołania dodatkowych członków PRRP

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  powiatowe rady rynku pracy są organami opiniodawczo-doradczymi starosty w sprawach polityki rynku pracy.

 

Do zakresu działania Powiatowych Rad Rynku Pracy należy w szczególności:

1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia,

2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,

3. opiniowanie opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania,

4. opiniowanie wniosków o umorzenie należności,

5. delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy  oraz opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora,

6. ocenianie okresowych sprawozdań z działalności PUP,

7. opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:

    a) liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,

    b) zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową,

    c) koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć,

8. opiniowanie proponowanych przez Starostę zmian realizacji programów specjalnych,

9. celowość realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, biorąc pod uwagę w szczególności:

     a) kryteria doboru bezrobotnych,

     b) zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

 

W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

 

Opiniowanie nowych kierunków kształcenia:

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2019 roku zmianie uległy przepisy dotyczące kompetencji dyrektora szkoły lub placówki - art. 68 ust. 7 ustawy prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 2018 poz. 996) oraz kompetencji wojewódzkich rad rynku pracy w sprawach dotyczących kierunków kształcenia - art. 22 ust. 5a. i 5c. ustawy o promocji i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z dnia 2018 poz. 1265).
 

Opinie wojewódzkich rad rynku pracy oraz powiatowych rad rynku pracy wydane przed dniem 1 stycznia 2019 r., zachowują moc do dnia 31 sierpnia 2022 r. Opinia wojewódzkiej rady rynku pracy nie jest wymagana w przypadku szkół, które od roku szkolnego 2019/2020, będą kontynuowały kształcenie w zawodach, których nazwa i symbol cyfrowy tego zawodu określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, jest tożsamy z nazwą i symbolem cyfrowym zawodu określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w brzmieniu dotychczasowym (Art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 r. poz. 2245).

Zgodnie z art. 68 ust. 7 ustawy prawo oświatowe Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły artystycznej, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę ustala zawody, w których kształci szkoła, po uzyskaniu opinii wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zgodnie z art. 22 ust. 5a. ustawy o promocji i instytucjach rynku pracy- Przed wydaniem opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w ust. 5 pkt 5, wojewódzka rada rynku pracy może zasięgnąć opinii powiatowej rady rynku pracy.

Zgodnie z art. 22 ust. 5c. ustawy o promocji i instytucjach rynku pracy - Opinia o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w ust. 5 pkt 5, jest wydawana na okres 5 lat, z zastrzeżeniem art. 68 ust. 7b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

Ponadto informujemy, że z dniem 1 września 2019 r. zostaną wprowadzone dodatkowe zmiany do art. 22 ust. 5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

5 b. Wojewódzka rada rynku pracy wydaje opinię o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w ust. 5 pkt 5, po zapoznaniu się z prognozą zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy, o której mowa w art. 46b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

5d. W przypadku wydawania opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w ust. 5 pkt 5, marszałek województwa zaprasza do udziału w posiedzeniu wojewódzkiej rady rynku pracy:

1) przedstawiciela pracodawców, organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego, innej organizacji gospodarczej, stowarzyszenia lub samorządu zawodowego, lub sektorowej rady do spraw kompetencji, właściwych dla opiniowanego zawodu, oraz

2) dyrektora szkoły występującego o wydanie opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, oraz

3) przedstawiciela organu prowadzącego szkołę, której dyrektor wystąpił o wydanie opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, oraz

4) przedstawiciela kuratora oświaty, oraz

5) przedstawiciela właściwej miejscowo powiatowej rady rynku pracy ze względu na siedzibę szkoły, która wystąpiła o wydanie opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy.

__________________________
Kontakt do WUP w Gdańsku w sprawie działania Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy na stronie http://wupgdansk.praca.gov.pl/urzad/dane-kontaktowe