Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie

CZYM JEST REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY?

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to pomoc finansowa udzielana przez Urząd w związku ze stworzeniem lub przystosowaniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego.

Można starać się o kwotę w wysokości do:

6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia (w danym kwartale), przyjmowanej na dzień zawarcia umowy.

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia do sprawdzenia na stronie internetowej stat.gov.pl w zakładce Informacje sygnalne – > Komunikaty i obwieszczenia.

 

Co należy zrobić, żeby otrzymać refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy?

Podmiot chcący starać się o tę formę wsparcia powinien złożyć odpowiedni wniosek w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na swoją siedzibę lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego.

Pamiętaj!

Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy należy złożyć zanim nastąpi zatrudnienie osoby bezrobotnej. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Urząd, podpisaniu umowy określającej warunki refundacji, dokonaniu wszystkich zakupów i przedłożeniu ich rozliczenia możliwe jest zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej.

Wypłata kwoty refundacji jest dokonywana po:        

  • przedłożeniu rozliczenia zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy o refundację do dnia utworzenia stanowiska pracy;
  • stwierdzeniu przez Urząd Pracy utworzenia stanowiska pracy, jego wyposażenia lub doposażenia,
  • zatrudnieniu na dofinansowanym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego,
  • spełnieniu innych warunków określonych w zawartej umowie.

Otrzymując refundację Podmiot zobowiązuję się do zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku, w pełnym wymiarze czasu pracy oraz do utrzymania stanowiska pracy utworzonego w związku z przyznaną refundacją przez okres 24 miesięcy. Dodatkowy  deklarowany okres to minimum 3 miesiące.

Przed złożeniem wniosku o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy  należy zapoznać się z regulaminem ubiegania się o tę formę wsparcia określającym szczegółowe warunki i zobowiązania oraz informacje o formach zabezpieczenia ewentualnego zwrotu refundacji, w przypadku niedotrzymania warunków umowy.

Regulamin, wniosek oraz niezbędne załączniki do pobrania na naszej stronie internetowej w zakładce "Dokumenty do pobrania"