Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie

CZYM SĄ JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ?

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej to instrument rynku pracy skierowany do osób bezrobotnych, absolwentów CIS oraz absolwentów KIS zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej. Środki te są bezzwrotne.

Można starać się o kwotę w wysokości do:

6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia (w danym kwartale), przyjmowanej na dzień zawarcia umowy.

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia do sprawdzenia na stronie internetowej stat.gov.pl w zakładce Informacje sygnalne – > Komunikaty i obwieszczenia.

 

Co należy zrobić, żeby otrzymać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek oraz przedstawić zabezpieczenie prawne na wypadek zwrotu dotacji. Możliwość uzyskania dotacji uzależniona jest od środków finansowych, którymi dysponuje Urząd.

 

PAMIĘTAJ!

Działalność gospodarczą należy założyć w terminie wskazanym w umowie podpisanej z urzędem pracy.

Wydatkowanie otrzymanego dofinansowania zgodnie z wnioskiem musi nastąpić w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej. Na udokumentowanie i rozliczenie poniesionych wydatków osoba bezrobotna ma 2 miesiące od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Osoba bezrobotna zobowiązana będzie do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy, a dodatkowy deklarowany okres prowadzenia działalności gospodarczej powyżej wymaganych 12 miesięcy to minimum 3 miesiące.

Do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego.

Przed złożeniem wniosku o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej należy zapoznać się z regulaminem ubiegania się o tę formę wsparcia, określającym szczegółowe warunki i zobowiązania oraz informacje o formach zabezpieczenia ewentualnego zwrotu dotacji, w przypadku niedotrzymania warunków umowy.

Regulamin, wniosek oraz niezbędne oświadczenia do pobrania w zakładce "Dokumenty do pobrania".