Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie

PRACE INTERWENCYJNE

 

DEFINICJA

Prace interwencyjne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, jeżeli zatrudnienie to nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze Starostą, w imieniu którego działa Dyrektor PUP i ma na celu wsparcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Pracodawcy, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych skierowane osoby bezrobotne, refundowana jest część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych osób w wysokości uprzednio uzgodnionej.

 

Pracodawcy chętni do organizacji prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych powinni złożyć w PUP w Sztumie z/s w Dzierzgoniu wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami dostępny w dziale "Dokumenty do pobrania"