Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie

 

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE

 

Zgodnie z art. 73a usta 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) na wniosek gminy starosta może skierować osobę bezrobotną bez prawa do zasiłku korzystającego ze świadczeń pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie użytecznych w miejscu zamieszkania lub pobytu w wymiarze 10 godzin w tygodniu.

Prace społecznie użyteczne - oznacza to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej. (art. 2 ust 1 pkt 23a w/w ustawy)

Szczegółowe zasady organizacji prac społecznie użytecznych zostały uregulowane Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U Nr 210, poz. 1745).