Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie

STAŻ

Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Starosta może skierować bezrobotnych do odbycia stażu przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy do pracodawcy, rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub pełnoletniej osoby fizycznej, zamieszkującej i prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Zgodnie z art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Starosta może skierować do odbycia stażu na okres do 12 miesięcy bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia.

W trakcie odbywania stażu osoby bezrobotne nabywają umiejętności praktycznego wykonywania czynności lub zadań na danym stanowisku pracy, które umożliwią im samodzielne wykonywanie pracy po zakończeniu stażu. Program stażu powinien być realizowany pod ciągłym nadzorem wyznaczonego opiekuna. Pomiędzy osobą bezrobotną, a pracodawcą nie nawiązuje się stosunku pracy.

Pracodawcy chętni do przyjęcia osób bezrobotnych na staż powinni złożyć w PUP wniosek wraz z załącznikami, który dostępny jest w zakładce "Dokumenty do pobrania">>>przejdź