Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie

Roczny plan realiazcji przygotowania zawodowego dorosłych.  
 

ZASADY ORGANIZACJI PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DOROSŁYCH

Starosta inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy przygotowanie zawodowe dorosłych dla:

  1. osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy;
  2. osób poszukujących pracy, które:
  • otrzymują świadczenia socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określony w odrębnych przepisach,
  • uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
  • są żołnierzami rezerwy,
  • pobierają rentę szkoleniową,
  • pobierają świadczenie szkoleniowe, które jest przyznane przez pracodawcę na wniosek pracownika i przysługuje po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniach, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy.

 

Celem przygotowania zawodowego dorosłych jest uzyskanie przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy kwalifikacji lub umiejętności zawodowych, potwierdzonych dokumentami,
o których mowa w art. 53c ust. 3 i art. 53d ust. 3 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku. tj. świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe albo świadectwo czeladnicze lub dokument potwierdzający zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzanymi przez okręgową komisję egzaminacyjną, jeżeli program przyuczenia do pracy uwzględnia wymagania określone
w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

 

Praktyczna nauka zawodu dorosłych trwa od 6 do 12 miesięcy, a przyuczenie do pracy dorosłych trwa od 3 do 6 miesięcy.

 

Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane na podstawie umowy w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych zawieranej między urzędem pracy, a pracodawcą lub między urzędem pracy, pracodawcą i instytucją szkoleniową, wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy.

 

Osobie skierowanej na przygotowanie zawodowe dorosłych, pracodawca jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych. Za ostatni miesiąc odbywania przygotowania zawodowego dorosłych pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia przygotowania zawodowego dorosłych.

 

Uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 Ustawy; przepisy art. 80 stosuje się odpowiednio.

 

Za okres, za który przysługuje stypendium, zasiłek nie przysługuje. Stypendium przysługuje za dni wolne (w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania przygotowania zawodowego dorosłych). Urząd Pracy nie wypłaca stypendium za okres nieusprawiedliwionych nieobecności uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych.

 

Koszty przygotowania zawodowego dorosłych obejmują:

1.      refundację wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych niezbędnych do realizacji programu, o których mowa w art. 53i,

2.      jednorazową premię przyznawaną pracodawcy, o której mowa w art. 53j,

3.      należność przysługującą instytucji szkoleniowej za przygotowanie i realizację ustalonej części programu,

4.      koszty badań lekarskich i psychologicznych mających na celu ustalenie zdolności do udziału w przygotowaniu zawodowym dorosłych,

5.      koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, egzaminów czeladniczych lub egzaminów sprawdzających.