Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie

Deklaracja dostępności

Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Urzędu w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu.

Data publikacji strony internetowej: 2004-08-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci załączników z zeskanowanymi dokumentami, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu,
 • zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej),
 • część plików opublikowanych na stronie to skany dokumentów opublikowane w formacie pdf, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR), w związku z czym mogą występować trudności z ich odczytaniem poprzez czytniki ekranu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-05-13. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mirosław Szałaj, mszalaj.statystykasztum@praca.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 55 2762250. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku będącego siedzibą Powiatowego Urzedu Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście budynku posiada bariery architektoniczne w postaci schodów bez podjazu. Schody wykonane są z granitu antypoślizgowego. Schody zostały wyposażone w poręcze. W budynku nie ma wyznaczonych obszarów kontroli.

Opis dostępności wejścia do budynku będącego Stanowiskami Zamiejscowymi Powiatowego Urzedu Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście posiada schody i podjazd odpowiedni dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma wyznaczonych punktów kontroli.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind do budynku będącego siedzibą Powiatowego Urzedu Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu.

W budynku nie ma windy. Korytarz na parterze pozwala na bezproblemowe poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Schody w budynku nie są przystosowane do poruszania się przez osoby niepełnosprawne. Korytarz na piętrze posiada trzy schody z poręczą. Schody nie posiadają pochylni dla osób niepełnosprawnych. W przypadku konieczności załatwienia sprawy przez osobę niepełnosprawną ruchowo, możliwa jest obsługa przez pracownika na sali parterowej nieposiadającej ograniczeń architektonicznych, znajdującej się z tyłu budynku, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem 55 2762250.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind do budynku będącego Stanowiskami Zamiejscowymi Powiatowego Urzedu Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu.

W budynku nie ma schodów. Korytarz pozwala na bezproblemowe poruszanie się wózkiem inwalidzkim.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych w budynku będącym siedzibą Powiatowego Urzedu Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu.

 

 • W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnch.
 • W budynku nie ma pochylni oraz platform.
 • W budynku nie ma systemu informacji głosowej.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.
 • W budynku nie ma druku (napisów i piktogramów) powiększonego dla osób niewidomych i niedowidzących.

 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych w budynku będącym Stanowiskami Zamiejscowymi Powiatowego Urzedu Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu.

 

 • W budynku jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnch.
 • W budynku nie ma pochylni oraz platform.
 • W budynku nie ma systemu informacji głosowej.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.
 • W budynku nie ma druku (napisów i piktogramów) powiększonego dla osób niewidomych i niedowidzących.

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych w budynku będącym siedzibą Powiatowego Urzedu Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu.

Parkingi znajdują się po lewej i prawej stronie budynku. Nie ma miejsc wydzielonych i oznakowanych dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych w budynku będącym Stanowiskami Zamiejscowymi Powiatowego Urzedu Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu.

Przed budynkiem jest parking bez wydzielonego i oznakowanego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do budynku z parkingu jest bez barier architektonicznych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach w siedzibie Powiatowego Urzedu Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu lub Stanowiskach Zamiejscowych Powiatowego Urzedu Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu.

Do budynku można wejść z psem asystujący lub psem przewodnikiem. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online w siedzibie Powiatowego Urzedu Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu lub Stanowiskach Zamiejscowych Powiatowego Urzedu Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu.

Urząd nie zapewnia stałej dostępności tłumacza języka migowego na miejscu. Osoba, która chce skorzystać z takiej formy komunikacji proszona jest o zgłoszenie takiej formy komunikacji przynajmniej 3 dni robocze wcześniej pod numerem telefonu 55 2762250 lub na adres e-mail gdsz@praca.gov.pl