Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

logo rpo

Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu

informuje o prowadzonym naborze

osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia

zainteresowanych zmianą/uzupełnieniem kwalifikacji zawodowych

 

w ramach projektu pn. „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja zawodowa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działania 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałania 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)

 

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie

od 20.02.2017 roku do odwołania,

czyli wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel

 

Kto może skorzystać  ze szkoleń zawodowych – czyli grupa docelowa

Nabór dotyczy wyłącznie osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu, w wieku powyżej 30 roku życia, dla których został ustalony II profil pomocy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należących do co najmniej jednej z pięciu poniższych grup:

 1. kobiety,
 2. osoby powyżej 50 roku życia,
 3. osoby z niepełnosprawnościami,
 4. osoby długotrwale bezrobotne (osoby pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy – do okresu zalicza się również okres pozostawania bez pracy przed rejestracją w urzędzie),
 5. osoby o niskich kwalifikacjach na poziomie do ISCED 3, czyli posiadające wykształcenie: ISCED 1 - podstawowe, ISCED 2 – gimnazjalne, ISCED 3 –ponadgimnazjalne(zasadnicze zawodowe, średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe).

 

Informacje dotyczące projektu – organizacji szkoleń zawodowych

 

Każda osoba bezrobotna zakwalifikowana do projektu skorzysta z kompleksowego wsparcia w nim ujętego, które obejmować będzie takie działania jak:

 1. identyfikacja umiejętności, predyspozycji, oczekiwań i problemów zawodowych osób i wyznaczenie celów zawodowych oraz wytyczenie dalszej ścieżki rozwoju zawodowego – czyli opracowanie Indywidualnego Planu Działania pod okiem Doradcy Klienta,
 2. poradnictwo zawodowe – indywidualne i grupowe, w tym 9 dniowe warsztatyzakresu poszukiwania pracy i rozwoju kompetencjiistotnych na rynku pracy,

Oba instrumenty realizowane będą przed skierowaniem każdej osoby bezrobotnej na szkolenie zawodowe.

 

Szkolenia zawodowe

 

Zgodnie z wytycznymi dot. realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Szkoleniowego oraz wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego wszystkie szkolenia zawodowe, jakie zostaną sfinansowane z projektu muszą zakończyć się uznawanym egzaminem zewnętrznym realizowanym przez uprawnione instytucje.

Stąd też za kwalifikowane uznaje się:

 • kursy SEP,
 • ECDL (komputerowe na różnych poziomach zaawansowania),
 • językowe (zakończone np. egzaminem TOEFL, TELC, FCE, CAE, DELF, LCCI, ZDAF),
 • obsługi wózków widłowych,
 • operator drona,
 • montażu, demontażu rusztowania,
 • kwalifikacji wstępnych na przewóz rzeczy i osób lub kwalifikacji przyspieszonej,
 •  kurs ADR,
 •  szkolenia energetyczne,
 • kurs obsługi koparki i koparko-ładowarki,
 • szkolenie na uprawnienia palaczy kotłowni CO,
 • kurs pedagogiczny,
 • kurs ratownika wodnego,
 • Europejski Certyfikat Bankowca,
 •  kurs agenta ubezpieczeniowego.

 

W/w kursy/szkolenia stanowią jedynie przykłady i nie należy ich traktować jako listy zamkniętej. Niemniej jednak każde z realizowanych w projekcie szkoleń musi się zakończyć certyfikowanym egzaminem zewnętrznym.

 

Warunkiem udziału w szkoleniu jest gwarancja zatrudnienia osoby bezrobotnej przez przyszłego pracodawcę po ukończeniu szkolenia.

 

Gwarancja zatrudnienia:

 • w przypadku umowy o pracęmusi ona obejmować okres co najmniej 3 miesięcy (okres 3 miesięcy oznacza co najmniej 90 dni kalendarzowych) i musi zostać zawarta co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy (1/2 etatu),
 • w przypadku umowy zlecenia (wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z zastrzeżeniem że stawka za godzinę pracy nie może być niższa od minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w przypadku dłuższego okresu obowiązywania umowy jej wartość winna być proporcjonalnie wyższa: np. 4 m-ce, 4 krotność minimalnego wynagrodzenia).

 

W przypadku skierowania osoby bezrobotnej na szkolenia zawodowe realizowane poza miejscem jej zamieszkania otrzyma ona refundację kosztów dojazdu. Dodatkowo z tytułu udziału w szkoleniu będzie przysługiwało osobie bezrobotnej stypendium. W przypadku konieczności, Urząd sfinansuje koszt niezbędnych badań lekarskich.

Miejsce złożenia wniosku

 1. Wniosek wraz z stanowiącymi jego integralną część dokumentami (karta kandydata na szkolenie, oświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu, kserokopia dowodu rejestracyjnego/umowy dzierżawy/umowy leasingu itp. w przypadku gdy osoba bezrobotna zostanie zatrudniona/y po szkoleniu na stanowisku, na którym będę posługiwać się pojazdem/zespołem pojazdów) oraz formularz zgłoszeniowy należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu, ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń lub w Stanowiskach Zamiejscowych w Sztumie, ul. Chełmińska 11, 82-400 Sztum.

Kryteria rozpatrywania wniosku

Rozpatrywanie wniosków odbywa się przez członków Komisji ds. rozpatrywania wniosków w oparciu o ustawę z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Rozporządzanie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy.

Z uwagi na ograniczone środki finansowe Komisja będzie rozpatrywać wnioski według kolejności wpływu.

Wnioski bez gwarancji zatrudnienia osoby bezrobotnej po zakończonym szkoleniu zawodowym, wnioski z gwarancją zatrudnienia na okres krótszy niż 3 miesiące, wnioski w których wartość 3 miesięcznej umowy zlecenia będzie niższa niż 3-krotność minimalnego wynagrodzenia będą rozpatrywane negatywnie.

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu, pok. nr 2 lub pod numerem telefonu (55) 276 22 50 wew. 49.

Pobierz:

 1. Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez bezrobotnego
 2. Formularz zgłoszeniowy
 3. Karta Kandydata na szkolenie
 4. oświadczenie pracodawcy