Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie

logo RPO

Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja zawodowa
w ramach Osi Priorytetowej 5 „Zatrudnienie”,
Działanie 5.2. „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy”,
Poddziałanie 5.2.2 „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

  Okres realizacji  

01.10.2016 r. – 31.10.2018 r.                                                       

Cel projektu

Zwiększenie do 31.10.18 r. szans na zatrudnienie 500 osób bezrobotnych po 30 roku życia z terenu powiatu malborskiego i sztumskiego dla których ustalony został I lub II profil pomocy, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (spełniających jedno z n/w kryteriów: kobieta, osoba po 50 roku życia, osoba długotrwale bezrobotna, osoba niepełnosprawna, osoba o niskich kwalifikacjach).

Uczestnicy projektu

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych w sumie 500 osób pozostających bez pracy po 30 roku życia, w tym 291 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku oraz 209 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu, dla których został ustalony I lub II profil pomocy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należących co najmniej do jednej z poniższych grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Oferowanie wsparcie

Uczestnikom/Uczestniczkom zaoferowane zostanie kompleksowe zindywidualizowane wsparcie wynikające z opracowanego na początkowym etapie ich udziału w projekcie Indywidualnego Planu Działania, uwzględniające:

 • indywidualne poradnictwo zawodowe, w tym identyfikację potrzeb uczestników/ uczestniczek i stopień ich oddalenia od rynku pracy,
 • poradnictwo grupowe, w tym warsztaty: "ABC poszukiwania pracy", "Pokonywanie trudności w poszukiwaniu pracy",
 • szkolenia i kursy, prowadzące do podniesienia, uzupełniania lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
 • staże służące nabywaniu lub uzupełnianiu doświadczenia zawodowego oraz rozwojowi praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu,
 • organizacja subsydiowanego zatrudnienia.

 

W celu wspierania mobilności przestrzennej uczestnicy/ uczestniczki będą mogli/mogły skorzystać z możliwości zwrotu kosztów dojazdu w przypadku podejmowania działań poza miejscem zamieszkania oraz refundacji kosztów opieki na dzieckiem/ osobą zależną.

 

Projekt realizowany jest zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Planowane efekty  

Projekt zakłada, że w wyniku jego realizacji 35% osób korzystających ze wsparcia (uczestników/ uczestniczek) podniesienie kwalifikacje zawodowe, a 55% znajdzie zatrudnienie.

Wartość projektu i finansowanie  

5.629.910,00 zł

Dofinansowanie projektu w wysokości 5.348.414,50 zł pochodzi:

 • ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 4 785 423,50 zł.
 • z wkładu krajowego w kwocie 562 991,00 zł.

Wkład własny w wysokości 281.495,50 zł pochodzi ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku, Powiatowego Urzędy Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu oraz ze środków budżetu Powiatu Malborskiego.

 

Prowadzone nabory

 

Pobierz:

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:52
Treść wprowadził(a): Szałaj Mirosław, 2016-12-21 08:52:27
Treść wytworzył(a): Lucyna Cirko, 2016-11-03 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2016-12-21 08:51:21