Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Kim jest osoba niepełnosprawna?

Osoba niepełnosprawna – to osoba, której stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności zdolności do wykonywania pracy zawodowej, jeżeli uzyskała odpowiednie orzeczenie.

 

Wyodrębnione są TRZY STOPNIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI:

 • znaczny stopień niepełnosprawności równoznaczny z pierwszą grupą inwalidzką,
 • umiarkowany stopień niepełnosprawności równoznaczny z drugą grupą inwalidzką,
 • lekki stopień niepełnosprawności równoznaczny z trzecią grupą inwalidzką

 

Jakiej pomocy może oczekiwać osoba niepełnosprawna zarejestrowana w urzędzie pracy?

Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako:

 • bezrobotny – to osoba, która posiada ustaloną niepełnosprawność, jednak nie jest uprawniona m.in. do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, zasiłku stałego.
 • poszukujący pracy – to osoba, która oprócz ustalonej niepełnosprawności jest uprawniona  m.in. do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, zasiłku stałego.

 

WAŻNE:

Osoba z orzeczonym stopniem o niepełnosprawności, która jest zdolna do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, posiadająca status „bezrobotnego" może skorzystać ze następujących usług urzędu pracy i instrumentów przewidzianych dla osoby bezrobotnej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

 1. szkoleń; 
 2. stażu;
 3. prac interwencyjnych;
 4. przygotowania zawodowego dorosłych;
 5. badań lekarskich lub psychologicznych, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o promocji;
 6. zwrotu kosztów, o których mowa w art. 45 ust. 1, 2 i 4 ustawy o promocji;
 7. finansowania kosztów, o których mowa w art. 45 ust. 3 ustawy o promocji;
 8. studiów podyplomowych;
 9. szkoleń na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych zawieranych pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową;
 10. bonu na zasiedlenie;
 11. bonu szkoleniowego;
 12. bonu stażowego.

Rodzaj przyznanego wsparcia zależny będzie od sprofilowanej pomocy podczas wizyty
u doradcy klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy.

 

Jak osoba niepełnosprawna może skorzystać z pomocy w poszukiwaniu pracy?

Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą poszukiwać zatrudnienia zarówno na otwartym rynku pracy, jak i w zakładach pracy chronionej, w zależności od wskazań zawartych w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności.

Zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności osoby, nie wyklucza możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy, który nie posiada statusu zakładu pracy chronionej, w przypadku:

 1. przystosowania przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej;
 2. zatrudnienia w formie telepracy.

Lista zakładów pracy chronionej zamieszczona jest na stronie: www.zpchr.pl

Do urzędów pracy mogą być zgłaszane zarówno oferty z otwartego rynku pracy jak i zakładów pracy chronionej.