Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

 

Jeżeli utracisz zatrudnienie, prawo do renty, zakończysz urlop macierzyński lub wychowawczy, to przez 30 dni zachowasz jeszcze prawo do ubezpieczenia zdrowotnego.

1.Jeżeli zarejestrowałeś się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, to z chwilą uzyskania statusu bezrobotnego objęty zostajesz przez urząd ubezpieczeniem zdrowotnym i zgłoszony do systemu eWUŚ (jeżeli nie podlegasz obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, np. pobieranie renty rodzinnej, ubezpieczenie w KRUS).

Prawo do ubezpieczenia posiadasz przez cały okres pozostawania w rejestrze osób bezrobotnych.

2.Jeżeli po upływie tego okresu nie będziesz posiadał innego tytułu do ubezpieczenia (np. z powodu podjęcia zatrudnienia, pracy na podstawie umowy-zlecenia, zgłoszenia do ubezpieczenia przez małżonka) możesz samodzielnie opłacić ubezpieczenie zdrowotne w NFZ. Informację o aktualnie obowiązujących stawkach możesz znaleźć na stronie: http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/ubezpieczenia-w-nfz/.

 

PAMIĘTAJ!

1. Gdy jesteś chory, weź zwolnienie lekarskie z NIP-em urzędu pracy i powiadom o tym fakcie odpowiedni PUP.

2. Jeżeli utracisz status osoby bezrobotnej, przez 30 dni zachowasz jeszcze prawo do ubezpieczenia zdrowotnego.

3. Pamiętaj, że zarówno w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, jak i ubezpieczenia przez urząd pracy, masz prawo zgłosić do ubezpieczenia małżonka oraz dzieci, które nie ukończyły 26. roku życia i nadal się uczą.

 

Dodatkowe informacje:

  1. Jeśli pobierasz zasiłek przyznany na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym albo ubiegasz się o przyznanie emerytury lub renty, to jesteś uprawniony do świadczeń opieki zdrowotnej.
  2. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zachowują prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych przez 6 miesięcy od dnia zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów.
  3. Studenci zachowują prawo do świadczeń zdrowotnych przez 4 miesiące od dnia zakończenia nauki albo skreślenia z listy studentów.
  4. Nie będziesz miał prawa do 30-dniowego okresu ubezpieczenia po ustaniu pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu zatrudnienia, a także po zaprzestaniu opłacania dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego.
  5. Posiadaczy gruntów rolnych po zaprzestaniu opłacania składek w KRUS obowiązuje 30-dniowy okres ubezpieczenia.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 67)