Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

ZASADY PODLEGANIA UBEZPIECZENIOM OSÓB ZAREJESTROWANYCH JAKO BEZROBOTNE

ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN

 

UBEZPIECZENIA  SPOŁECZNE

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 149 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz.121 ze zm.)

 

Ubezpieczenie społeczne ustala i opłaca Starosta w wysokości i na zasadach określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych:

 1. Ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu podlegają bezrobotni pobierający zasiłek dla bezrobotnych – od dnia nabycia prawa do zasiłku do dnia utraty prawa do zasiłku.
 2. Ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu podlegają bezrobotni pobierający stypendium za szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe dla dorosłych – od dnia nabycia prawa do stypendium do dnia utraty prawa do stypendium.

 

UBEZPIECZENIE  ZDROWOTNE

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

Zgodnie z zapisem w/w ustawy powiatowy urząd pracy do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza:

 • osoby bezrobotne  
 • członków ich rodzin

niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (np. ubezpieczonych w KRUS, organie rentowym lub na podstawie wniosku złożonego w NFZ).

 

Za CZŁONKA RODZINY – do celów ubezpieczenia zdrowotnego – uważa się:

1.     dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat, natomiast, jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,

2.     małżonka (z wyłączeniem małżonka, z którym osoba ubezpieczona pozostaje w separacji orzeczonej prawomocnym orzeczeniem sądu),

3.     wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym (ojciec, mama, dziadek, babcia – o ile adres zamieszkania wstępnego jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczającego)

 • Dziecko (członek rodziny) może być zgłoszone do ubezpieczenia do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli w dalszym ciągu się uczy i nie ma innego tytułu do ubezpieczenia, zgłaszający ma obowiązek dostarczyć aktualne zaświadczenie o kontynuacji nauki ze szkoły/uczelni
 • W PRZYPADKU NIEDOSTARCZENIA ZAŚWIADCZENIA ZE SZKOŁY/UCZELNI DZIECI BĘDĄ WYREJESTROWYWANE Z UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Z DNIEM UZYSKANIA PEŁNOLETNOŚCI.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Dowód osobisty małżonka lub pełnoletniego dziecka
 • Akt urodzenia niepełnoletniego dziecka z jego numerem PESEL
 • Zaświadczenie ze szkoły potwierdzające fakt pobierania nauki, w przypadku dziecka powyżej 18 roku życia
 • Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka powyżej 18 roku życia,
 • Potwierdzenie zameldowania w tym samym miejscu zamieszkania, co zgłaszający oraz oświadczenie o wspólnym prowadzeniu gospodarstwa domowego w przypadku zgłaszania do ubezpieczenia wstępnych.

 

W a ż n e:

 1. Bezrobotny, który zgłosił do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, jest zobowiązany do  powiadomienia urzędu pracy o okolicznościach powodujących konieczność ich wyrejestrowania, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.
 2. Bezrobotny podlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego nie może być jednocześnie zgłoszony do ubezpieczenia, jako członek rodziny.
 3. Utrata statusu bezrobotnego powoduje wygaśnięcie ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny.
 4. Bezrobotni będący właścicielami gospodarstwa rolnego powyżej 1 ha przeliczeniowego z mocy ustawy podlegają ubezpieczeniom emerytalno – rentowym i zdrowotnym w KRUS. Aby podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu uzyskania statusu bezrobotnego należy okazać decyzję z KRUS o niepodleganiu ubezpieczeniom w KRUS (dotyczy to również domowników i małżonków rolników posiadających powyżej 1 ha przeliczeniowego).
 5. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ustaje po upływie 30 dni od dnia utraty statusu bezrobotnego.
 6. Pomimo wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia osoba bezrobotna wraz z członkami rodziny ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w okresie pobierania przez tę osobę zasiłku przyznanego na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym.
 7. Osoba ubiegająca się o przyznanie emerytury lub renty pomimo wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia ma prawo wraz z członkami rodziny do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego w okresie trwania postępowania o przyznanie tych świadczeń.
 8. Wyjeżdżając na krótki pobyt do innego państwa Unii Europejskiej ubezpieczeni bezrobotni powinni pamiętać o zaopatrzeniu się w Europejską Kartę Ubezpieczeniową, która umożliwia korzystanie z publicznej służby zdrowia w innych państwach członkowskich na takich samych zasadach, jakie dotyczą osób ubezpieczonych w tych państwach.
  • Wyjeżdżając do pracy, kartę otrzymamy tylko na okres do momentu podjęcia pracy.
  • W pozostałych przypadkach formularz wystawiany jest na czas pobytu w innym państwie, jednak nie dłużej niż na dwa miesiące.
  • Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z urzędu pracy o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Należy WYREJESTROWAĆ członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli:

 1. Uzyska on inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, np:
  • Podejmie zatrudnienie, inną pracę zarobkową,
  • Zarejestruje się, jako osoba bezrobotna,
  • Rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej

po ustaniu przyczyny wyrejestrowania, jeżeli członek rodziny spełnia wymogi do zgłoszenia zdrowotnego, należy Go ponownie zgłosić do ubezpieczenia – brak zgłoszenia skutkuje brakiem ubezpieczenia tej osoby

 1. Ukończenie przez pełnoletnie dziecko szkoły średniej lub wyższej;
 2. Skreślenie z listy uczniów lub studentów,
 3. Ukończenie 26 lat przez dziecko, nawet, jeśli nadal się kształci, chyba, że posiada  orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub innym traktowanym na równi.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły:

 • Szkołę ponadgimnazjalną wygasa po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia nauki albo skreślenia z listy uczniów,
 • Wyższą – wygasa po upływie 4 miesięcy od dnia zakończenia nauki albo skreślenia z listy studentów.