Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

 

 1. Osoby zarejestrowane z prawem do świadczeń otrzymują zasiłek dla bezrobotnych lub przysługujące świadczenia w formie gotówkowej albo na wskazane przez siebie konto.
 2. Osoby, które złożyły wniosek o przekazywanie świadczeń NA KONTO – zasiłek lub przysługujące świadczenia będą przekazywane na konto 10 dnia każdego miesiąca.

Jeżeli wskazany wyżej dzień będzie dniem wolnym od pracy, przelew nastąpi w pierwszym następującym po nim dniu pracującym.

 1. Osoby, które nie złożyły wniosku o przekazywanie świadczeń na konto będą miały wypłacane świadczenia gotówką w Bankach Spółdzielczych.

 

 • Mieszkańcy gmin:         DZIERZGOŃ I STARY DZIERZGOŃ w

Banku Spółdzielczym w Dzierzgoniu,

ul. Wojska Polskiego 4

 

 • Mieszkańcy gmin:         SZTUM, STARY TARG I MIKOŁAJKI POMORSKIE w

Banku Spółdzielczym w Sztumie,

ul. Mickiewicza 31 (budynek Starostwa Powiatowego)

 

 1. Wypłaty GOTÓWKOWE dla osób o nazwiskach zaczynających się na litery:
 • A – K – 11 dnia każdego miesiąca,
 • L – Ż – 12 dnia każdego miesiąca.

Jeżeli ten dzień będzie przypadał w dzień wolny od pracy, wypłata nastąpi w pierwszym następującym po nim dniu pracującym.

 

 1. Nieodebranie w terminie świadczenia (dotyczy tylko wypłat gotówkowych) będą wypłacane dopiero PO UPRZEDNIM UZGODNIENIU NOWEGO TERMINU WYPŁATY z pracownikami Urzędu:

 

 • Mieszkańcy gmin:         Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń

- w PUP Dzierzgoń, ul. Zawadzkiego 11

– pokój nr 4 – tel. 55 276 22 50 w. 36 oraz w. 42

 

 • Mieszkańcy gmin:         Sztum, Stary Targ i Mikołajki Pomorskie

- w PUP Sztum, ul. Chełmińska 11

– pokój nr 4 – tel. 55 640 68 90

– pokój nr 5 – tel. 55 640 34 00

 

 1. Osoby pobierające świadczenia gotówką w każdym momencie mogą złożyć w Urzędzie wniosek o przekazywanie świadczenia na wskazane konto.

 

WAŻNE:

 1. Roszczenia do należnych a niepobranych kwot zasiłków dla bezrobotnych i innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy ulegają przedawnieniu z upływem 6 miesięcy od dnia postawienia ich do dyspozycji. (Art. 76 ust. 3a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).
 2. Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku. (Art. 74 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).
 3. Bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, PODLEGA  KARZE  GRZYWNY  NIE  NIŻSZEJ  NIŻ  500  ZŁ. (Art. 119 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)