Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

STYPENDIUM Z TYTUŁU ODBYWANIA STAŻU

 

Stypendia z tytułu odbywania stażu wypłaca się z dołu, za okresy miesięczne, w terminach ustalonych przez PUP na konto bankowe wskazane przez osobę bezrobotną.

 

Jaka jest wysokość stypendium? 

  • Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% podstawowej kwoty zasiłku dla bezrobotnych.
  • Stypendium przysługuje także za dni wolne (uczestnikowi stażu przysługują 2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu). 
  • Za okres, w którym wypłacane jest stypendium, zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje.


Czy stypendium przysługuje także w czasie niezdolności do pracy? 

  • Tak. Bezrobotny zachowuje prawo do stypendium za okres udokumentowanej niezdolności do pracy.
  • Niezdolność tę należy udokumentować zaświadczeniem na druku ZUS ZLA

Płatnikiem składek jest Powiatowy Urząd Pracy - w związku z tym, zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA winno być wystawione na NIP Urzędu tj.: 579-19-57-032.

  • Bezrobotny ma obowiązek zawiadomić powiatowy urząd pracy o niezdolności do pracy w terminie 2 dni od dnia wystawienia zaświadczenia i dostarczyć go do powiatowego urzędu pracy.

O czym trzeba pamiętać? 

Osoba, która z własnej winy nie ukończyła stażu, jest zobowiązana do zwrotu jego kosztów z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem nieukończenia stażu było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej (przed przerwaniem stażu o zaistniałej sytuacji, a w szczególności o przyczynie przerwania stażu  należy poinformować PUP).