Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

DODATEK AKTYWIZACYJNY

 

Dodatek aktywizacyjny to świadczenie przysługujące osobie bezrobotnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy i mającej prawo do zasiłku, która podjęła samodzielnie lub w wyniku skierowania przez ten urząd zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.


Dodatek aktywizacyjny będziesz mógł otrzymać, jeżeli:

 1. jesteś bezrobotnym z prawem do zasiłku i z własnej inicjatywy podejmiesz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową,
 2. w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podejmiesz zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy i będziesz otrzymywać wynagrodzenie niższe od minimalnego.

Będziesz otrzymywał dodatek aktywizacyjny:

 1. przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby Ci jeszcze zasiłek, w wysokości do 50% zasiłku dla bezrobotnych, jeśli jesteś bezrobotny, masz prawo do zasiłku i z własnej inicjatywy podjąłeś zatrudnienie lub inną pracę zarobkową;
 2. przez cały okres, w jakim przysługiwałby zasiłek, w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50% zasiłku dla bezrobotnych, jeśli podjąłeś zatrudnienie w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy.
   

Dodatek aktywizacyjny nie będzie Ci przysługiwał, jeżeli:

 1. podejmiesz zatrudnienie w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy do wykonywania robót publicznych, prac interwencyjnych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane ze środków Funduszu Pracy;
 2. podejmiesz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową u pracodawcy, u którego byłeś zatrudniony lub dla którego wykonywałeś inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem;
 3. podejmiesz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego.
 4. przebywasz na urlopie bezpłatnym.

 

Co należy zrobić, żeby otrzymać dodatek aktywizacyjny?

Jeżeli chciałbyś ubiegać się o dodatek aktywizacyjny, powinieneś:

 1. złożyć wniosek w urzędzie pracy, w którym jesteś zarejestrowany jako bezrobotny,
 2. dołączyć dokumenty potwierdzające podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 3. dostarczać zaświadczenia dokumentujące przepracowany miesiąc, przez okres przyznania dodatku aktywizacyjnego.

 

UWAGA

 • Dodatek przysługuje od dnia złożenia kompletnego wniosku, jednak nie wcześniej niż od dnia podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
 • Okres pobierania dodatku nie pomniejsza okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Po zakończeniu wykonywania zatrudnienia (innej pracy zarobkowej – na zasadach ogólnych) można „powrócić” na zasiłek dla bezrobotnych.
 • Dodatek aktywizacyjny za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę dodatku przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przysługujących w okresie, za który świadczenie przysługuje.

 

Treści powiązane:

 1. Wniosek na dodatek aktywizacyjny.
 2. Zaświadczenie do dodatku aktywizacyjnego