Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

JAK SIĘ WYREJESTROWAĆ Z REJESTRU OSÓB BEZROBOTNYCH?

 

Jeżeli chcesz zostać pozbawiony statusu osoby bezrobotnej możesz:

  1. złożyć oświadczenia o wyrejestrowaniu i dołączyć do niego stosowny dokument potwierdzający przyczynę wyrejestrowania , np. umowy o pracę, wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
  2. złożyć oświadczenia o wyrejestrowaniu z podaniem powodu rezygnacji z rejestracji bez dołączania dodatkowych dokumentów.

 

Wyżej wymienione dokumenty możesz dostarczyć do urzędu np.:

  1. osobiście,
  2. za pośrednictwem osoby trzeciej,
  3. drogą pocztową,
  4. za pomocą faksu,
  5. e-mailem (stosowne dokumenty muszą wówczas zostać zeskanowane i przesłane drogą elektroniczną).

 

WAŻNE:

1. Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku. (Art. 74 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

2. Bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, podlega  karze  grzywny  nie  niższej  niż  500  zł. (Art. 119 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).