Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

UTRATA STATUSU OSOBY POSZUKUJĄCEJ PRACY

 

Status osoby poszukującej pracy UTRACISZ, jeżeli:

 1. nie będziesz utrzymywał kontaktu z powiatowym urzędem pracy co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie;
 2. nie stawisz się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomisz w terminie 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa;
 3. nie podejmiesz przygotowania zawodowego dorosłych albo nie podejmiesz lub przerwiesz indywidualny plan działania, szkolenie, studia podyplomowe albo uczestnictwo w programie specjalnym lub nie przystąpisz do egzaminu umożliwiającego uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu, którego koszty zostały pokryte z Funduszu Pracy na wniosek osoby poszukującej pracy;
 4. złożysz wniosek o rezygnację z pomocy określonej w ustawie świadczonej przez powiatowy urząd pracy;
 5. pobierałeś w Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw ( Unii Europejskiej, EOG, Konfederacji Szwajcarskiej), zasiłek dla bezrobotnych nabyty w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie EOG, Konfederacji Szwajcarskiej oraz opuściłeś terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub zostałeś pozbawiony tego zasiłku przez właściwą instytucję tego państwa.

 

Status osoby poszukującej pracy UTRACISZ NA OKRES:

 1. 120 dni odpowiednio:
  1. po upływie 90 dni od dnia ostatniego kontaktu z powiatowym urzędem pracy;
  2. od dnia niestawiennictwa;
  3. od następnego dnia po dniu złożenia wniosku o rezygnację z pomocy określonej w ustawie lub niepodjęcia albo przerwania indywidualnego planu działania, szkolenia, studiów podyplomowych, uczestnictwa w programie specjalnym lub nieprzystąpienia do egzaminu, którego koszty finansowane są ze środków Funduszu Pracy.
 2. 6 miesięcy, jeżeli z własnej winy przerwiesz program przygotowania zawodowego dorosłych lub nie przystąpisz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego.

 

Jak ponownie możesz uzyskać status osoby poszukującej pracy?

Status osoby poszukującej pracy będziesz mógł ponownie uzyskać po upływie wskazanego wyżej okresu, w wyniku powtórnej rejestracji, przy spełnieniu wymaganych w ustawie warunków.