Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

UTRATA STATUSU OSOBY BEZROBOTNEJ

 

Status osoby bezrobotnej utracisz, jeżeli:

 1. przestałeś spełniać warunki niezbędne do bycia osobą bezrobotną (wystarczy spełnienie jednego z poniższych warunków):
  1. nie jesteś zdolny i gotowy do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub danej służbie albo innej pracy zarobkowej albo jesteś osobą niepełnosprawną, niezdolną i niegotową do podjęcia zatrudnienia w co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy;
  2. osiągnąłeś wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
  3. podejmiesz zatrudnienie, inną pracę zarobkową (podpiszesz np.: umowę o pracę, umowę zlecenia, umowę o dzieło, umowę agencyjną);
  4. nabyłeś prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, socjalnej, rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie pobiera nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego;
  5. nabyłeś prawo do emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, przyznanej przez zagraniczny organ emerytalny lub rentowy, w wysokości co najmniej najniższej emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, o których mowa w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
  6. stałeś się właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny, o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub podlegasz ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe;
  7. uzyskałeś przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o podatku rolnym, lub podlegasz ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie;
  8. rozpoczniesz prowadzenie działalności gospodarczej;
  9. złożyłeś do ewidencji działalności gospodarczej wniosek o wznowienie działalności gospodarczej;
  10. upłynął okres do, określonego we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dnia podjęcia działalności gospodarczej;
  11. zostałeś tymczasowo aresztowany lub rozpocząłeś odbywanie kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego;
  12. uzyskujesz miesięcznie przychód w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych;
  13. pobierasz na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłek stały;
  14. pobierasz, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania;
  15. pobierasz po ustaniu zatrudnienia świadczenie szkoleniowe;
  16. podlegasz, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników;
  17. pobierasz na podstawie przepisów o ustaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zasiłek dla opiekuna;
 2. nie wyrazisz zgody na ustalenie profilu pomocy;
 3. otrzymasz:
  1. pożyczkę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności pozarolniczej lub rolniczej;
  2. pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej;
  3. jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej;
  4. jednorazowo środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub z instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej;
 4. rozpoczniesz realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpiszesz kontrakt socjalny, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2;
 5. odmówisz bez uzasadnionej przyczyny:
  1. przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie;
  2. udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, realizowanych przez powiatowy urząd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej;
 6. nie stawisz się:
  1. w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomisz w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa;
  2. nie stawisz się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania;
 7. złożysz wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego;
 8. z własnej winy przerwiesz:
  1. szkolenie, staż, realizację lub wykonywanie prac społecznie użytecznych lub inną formę pomocy określoną w ustawie;
  2. program przygotowania zawodowego dorosłych, nie przystąpisz do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego;
  3. udział w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, realizowanych przez powiatowy urząd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej;
 9. po skierowaniu nie podejmiesz szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych, lub innej formy pomocy określonej w ustawie;
 10. będziesz pozostawał niezdolny do pracy wskutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni (wliczana jest także każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosząca mniej niż 30 dni kalendarzowych);
 11. nie przedstawisz zaświadczenia lekarskiego, albo wydruku zaświadczenia lekarskiego;
 12. będziesz przebywał za granicą lub będziesz w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia dłużej niż 10 dni łącznie w jednym roku kalendarzowym

 

NIE ZOSTANIESZ POZBAWIONA(Y) statusu osoby bezrobotnej, będąc w ciąży z powodu niezdolności do pracy związanej z ciążą trwającej przez nieprzerwany okres 90 dni, z wyłączeniem przypadku, gdy sama złożysz wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnej.

Starosta NIE MOŻE również pozbawić statusu osoby bezrobotnej:

 1. matki dziecka,
 2. ojca dziecka, w przypadku śmierci matki dziecka, porzucenia dziecka przez matkę albo rezygnacji przez matkę z prawa do korzystania z zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, lub okres urlopu rodzicielskiego,
 3. bezrobotnego po przysposobieniu dziecka,
 4. bezrobotnego po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej

​​- z uwagi na brak zdolności i gotowości do podjęcia zatrudnienia spowodowany opieką nad tym dzieckiem przez okres, przez który przysługiwałby zasiłek macierzyński w okresie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego, z wyłączeniem przypadku złożenia wniosku o pozbawienie tego statusu przez samego bezrobotnego.

 

NIE ZOSTANIESZ POZBAWIONY statusu bezrobotnego, jeżeli uzyskasz wpis do Krajowego Rejestru Sądowego jako założyciel spółdzielni socjalnej po dniu zarejestrowania w urzędzie pracy, w związku z pozytywnym rozpatrzeniem Twojego wniosku o przyznanie środków na założenie spółdzielni socjalnej, do kolejnego dnia po otrzymaniu środków.

 

Status osoby bezrobotnej UTRACISZ OD NASTĘPNEGO DNIA:

 1. po otrzymaniu środków na podjęcie działalności gospodarczej;
 2. po rozpoczęciu realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisaniu kontraktu socjalnego, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt. 2;
 3. po dniu skierowania na szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne, których nie podejmiesz;
 4. z upływem ostatniego dnia okresu 90-dniowego - w przypadku, gdy pozostajesz niezdolny do pracy wskutek choroby lub przebywasz w zakładzie lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni (wliczana jest także każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosząca mniej niż 30 dni kalendarzowych).

 

Status osoby bezrobotnej UTRACISZ NA OKRES:

 • 120 dni w przypadku:
  • pierwszego niewyrażenia zgody na ustalenie profilu pomocy, pierwszej odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy albo innej formy pomocy ze strony powiatowego urzędu pracy bądź poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie,
  • pierwszego przerwania z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania lub wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
  • pierwszego przerwania z własnej winy udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja realizowanych przez powiatowy urząd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej,
  • pierwszego niepodjęcia szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
  • pierwszego niestawiennictwa w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomienia w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa;

 

 • 180 dni w przypadku:
  • drugiego niewyrażenia zgody na ustalenie profilu pomocy,
  • drugiej odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy albo innej formy pomocy ze strony powiatowego urzędu pracy bądź poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie,
  • drugiego przerwania z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania lub wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
  • drugiego przerwania z własnej winy udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja realizowanych przez powiatowy urząd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej,
  • drugiego niepodjęcia szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
  • drugiego niestawiennictwa w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomienia w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa;

 

 • 270 dni w przypadku:
  • trzeciego i kolejnego niewyrażenia zgody na ustalenie profilu pomocy,
  • trzeciej i każdej kolejnej odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy albo innej formy pomocy ze strony powiatowego urzędu pracy bądź poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie,
  • trzeciego i każdego kolejnego przerwania z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania lub wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określoną w ustawie,
  • trzeciego i każdego kolejnego przerwania z własnej winy udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja realizowanych przez powiatowy urząd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej,
  • trzeciego i każdego kolejnego niepodjęcia szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
  • trzeciego i każdego kolejnego niestawiennictwa w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomienia w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa.

Jak ponownie możesz uzyskać status osoby bezrobotnej?

Status osoby bezrobotnej będziesz mógł ponownie uzyskać po upływie wskazanego wyżej okresu, w wyniku powtórnej rejestracji, przy spełnieniu wymaganych w ustawie warunków.