Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

PRZYZNANIE STATUSU OSOBY POSZUKUJĄCEJ PRACY

 

Osoba poszukująca pracy może zarejestrować się w kilku urzędach, tak aby mieć dostęp do jak najszerszej oferty.


Status osoby poszukującej pracy możesz uzyskać, jeżeli jesteś:

1. obywatelem Polski,

2. obywatelem:

a. państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

b. obywatelem państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej,

c. obywatelem państwa niebędącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który może korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi,

3. cudzoziemcem:

a. posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy,

b. posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt stały,

c. posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

d. posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127, art. 151 ust. 1 lub 2 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,

e. posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 144, art. 159 ust. 1, art. 160, art. 161, art. 176, art. 186 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 lub art. 187 ustawy o cudzoziemcach,

f. posiadającym zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1 albo art. 126 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach, albo wizę wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

g. posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany,

h. korzystającym w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej,

i. ubiegającym się w Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie statusu uchodźcy i małżonkiem, w imieniu którego występujesz z wnioskiem o nadanie statusu uchodźcy, którzy posiadają zaświadczenie wydane na podstawie art. 36 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

j. któremu udzielono ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej;

4. cudzoziemcem - członkiem rodziny cudzoziemców, o których mowa w pkt. 2;

5. cudzoziemcem – członkiem rodziny obywatela polskiego.