Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

DOKUMENTY DO REJESTRACJI OSOBY POSZUKUJĄCEJ PRACY

 

Jeżeli jesteś obywatelem polskim i chcesz zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy powinieneś przestawić w powiatowym urzędzie pracy następujące dokumenty:

1. dowód osobisty albo inny dokument tożsamości np. paszport;

2. świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;

3. świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy;

4. dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie posiadasz.

 

Dodatkowo, jeżeli jesteś:

 1. cudzoziemcem- dokument wskazujący tytuł pobytowy uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej np. decyzję lub kartę pobytu;
 2. jesteś osobą niepełnosprawną - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 

NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

 • dowód osobisty;
 • dyplom, świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o ukończeniu kursów lub szkoleń;
 • świadectwo pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień;
 • dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac, jeśli taki dokument osoba rejestrująca się jako poszukująca pracy posiada;
 • dokument stwierdzający stopień niepełnosprawności (dotyczy osób niepełnosprawnych);
 • dokument, na podstawie którego odmówiono przyznania statusu osoby bezrobotnej (np. decyzja o pobieraniu renty z tytułu niezdolności do pracy).

 

PRZYDATNE INFORMACJE

 • Rejestracja zostanie dokonana z dniem, w którym zgłosisz się do powiatowego urzędu pracy oraz poświadczysz własnoręcznym podpisem przekazane dane i złożysz, w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy i pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenie o prawdziwości przekazanych danych oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu w brzmieniu: „Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie w trakcie rejestracji dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz zostałem pouczony o warunkach zachowania statusu poszukującego pracy”.
 • Jesteś zobowiązany do informowania w terminie 7 dni urzędu pracy o wszelkich zmianach danych zamieszczonych w karcie rejestracyjnej.
 • Możesz być zarejestrowany jako poszukujący pracy w więcej niż jednym urzędzie pracy.
 • Nie będziesz mógł uzyskać statusu poszukującego pracy w urzędzie pracy, w którym jesteś zarejestrowany jako osoba bezrobotna.

 

Wraz z wejściem w życie wybranych przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy, które nastąpiło 27 maja 2013 roku, pojawiła się również możliwość rejestracji jako osoba poszukująca pracy za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji, który dostępny jest na stronie www.praca.gov.pl.

 1. Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukująca pracy ma możliwość uprzedniego przekazania do właściwego urzędu pracy wymaganych danych, za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji, który dostępny jest na stronie www.praca.gov.pl.

Wówczas urząd pracy wyznacza termin stawiennictwa, nie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia przekazania danych, w celu dostarczenia wszystkich wymaganych na potrzeby rejestracji dokumentów i dokonania rejestracji - ta procedura umożliwia wcześniejszą rezerwację terminu rejestracji.

 1. Z rejestracji w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy, za pośrednictwem Internetu, mogą skorzystać osoby dysponujące:
 • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, albo
 • potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

W celu dokonania rejestracji osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukująca pracy może wypełnić wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji, który dostępny jest na stronie www.praca.gov.pl. W takim przypadku wymagane do rejestracji dokumenty muszą zostać zeskanowane, a wniosek opatrzony jednym z powyżej opisanych bezpiecznych podpisów. Ta procedura nie wymaga osobistej wizyty w urzędzie w celu rejestracji.