Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

DOKUMENTY POTRZEBNE DO REJESTRACJI OSOBY BEZROBOTNEJ

 

Jeżeli jesteś obywatelem polskim i chcesz zarejestrować się jako osoba bezrobotna powinieneś przestawić w powiatowym urzędzie pracy następujące dokumenty:

1. dowód osobisty

- w przypadku braku dowodu osobistego inny dokument tożsamości ze zdjęciem (np. paszport) oraz  potwierdzenie  z wyznaczonym terminem odbioru dowodu osobistego;

2. oświadczenie dotyczące miejsca zameldowania

jeżeli wyżej wymienione oświadczenie wzbudzi uzasadnione wątpliwości organu, urząd może zawsze wezwać do przedłożenia zaświadczenia o meldunku wydanego przez organ meldunkowy;

3. świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje oraz zaświadczenia o ukończeniu kursów lub szkoleń;

4. wszystkie świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień

– świadectwa pracy powinny być wypełnione zgodnie z wymogami Kodeksu pracy, posiadać pieczątkę zakładu pracy oraz pieczątkę imienną osoby wystawiające świadectwo)

5. dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie posiadasz.

W przypadku jeżeli jesteś cudzoziemcem i chcesz zarejestrować się jako osoba bezrobotna powinieneś przedstawić w powiatowym urzędzie pracy - dokument wskazujący tytuł pobytowy uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. decyzję, kartę pobytu).DODATKOWO, jeżeli:

1. jesteś osobą niepełnosprawną - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób, które mają ustalony stopień niepełnosprawności);

2. byłeś zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy (np. na ½ etatu) lub na umowę -zlecenie, umowę agencyjną, inną umowę o świadczenie usług lub współpracowałeś przy wykonywaniu tych umów, powinieneś przedłożyć zaświadczenie z zakładu pracy z informacją o wysokości zarobków i o odprowadzonych składkach na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w rozbiciu na poszczególne miesiące;

3. prowadziłeś działalność gospodarczą -  oświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w której wskazany jest termin rozpoczęcia prowadzenia działalności, jeżeli nie upłynął jeszcze okres do wskazanego we wniosku o wpis do ewidencji dnia podjęcia działalności gospodarczej;

oraz dodatkowo:

a) w przypadku likwidacji działalności gospodarczej – oświadczenie o wykreśleniu wpisu działalności gospodarczej oraz zaświadczenie z ZUS-u o okresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i FP z podstawą ich wymiaru w rozbiciu na poszczególne miesiące za okres prowadzenia działalności gospodarczej;

b) zgłosiłeś wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej – oświadczenie o wpisie do ewidencji zawieszenia działalności gospodarczej oraz zaświadczenie z ZUS-u o okresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i FP z podstawą ich wymiaru w rozbiciu na poszczególne miesiące za okres prowadzenia działalności gospodarczej;

4.pobierałeś:

a) zasiłek chorobowy, macierzyński lub świadczenie rehabilitacyjnego - zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o okresach pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, przypadających po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności, ze wskazaniem podstawy wymiaru tych zasiłków i świadczenia;

b) rentę - zaświadczenie z ZUS-u o okresie pobierania renty;

c) rentę rodzinną - aktualna decyzja o wysokości renty;

d) świadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej: zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, powinieneś okazać decyzję lub zaświadczenie o okresie otrzymywania określonego świadczenia;

5. jesteś właścicielem, posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej - zaświadczenie o powierzchni nieruchomości rolnej wyrażonej w ha przeliczeniowych;

6. jesteś domownikiem w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowe - decyzja z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o niepodleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników;

7. zostałeś zwolniony z zakładu karnego - świadectwo zwolnienia z zakładu karnego; ewentualnie zaświadczenie o wykonywaniu pracy w zakładzie karnym (jeżeli wykonywałeś pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności);

8. masz dziecko/dzieci - oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny (w przypadku zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny powinieneś posiadać ich numery PESEL, w przypadku dzieci powinieneś posiadać ich skrócone akty urodzenia);

Wyżej wymienione dokumenty obowiązują wszystkie osoby rejestrujące się w urzędzie jako bezrobotne, bez względu na cel rejestracji

Rejestracji nie dokonuje się w przypadku nie przedłożenia ww. dokumentów lub odmowy złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej przez osobą rejestrującą się w PUP.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Starosta może wyrazić zgodę na rejestrację osoby nie posiadającej kompletu dokumentów.

 

PRZYDATNE INFORMACJE:

  1. Zarejestrować się można w dowolnym momencie, gdyż Ustawa nie narzuca określonego terminu.
  2. Rejestracja zostanie dokonana z dniem, w którym zgłosisz się do powiatowego urzędu pracy, właściwego dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego), a jeżeli nie jesteś zameldowany – do urzędu, na którego obszarze działania przebywasz i poświadczysz własnoręcznym podpisem przekazane dane oraz złożysz, w obecności pracownika urzędu i pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenie w brzmieniu: „Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie w trakcie rejestracji dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz zostałem pouczony o warunkach zachowania statusu bezrobotnego” oraz zostanie Ci założona karta rejestracyjna w postaci elektronicznej.
  3. Istnieje  możliwość uprzedniego przekazania do właściwego urzędu pracy wymaganych danych, za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji, który dostępny jest na stronie www.praca.gov.pl. Wówczas urząd pracy wyznacza termin stawiennictwa, nie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia przekazania danych, w celu dostarczenia wszystkich wymaganych na potrzeby rejestracji dokumentów i dokonania rejestracji.

- Ta procedura umożliwia osobie chcącej się zarejestrować wcześniejszą rezerwację terminu rejestracji.

 

Albo

W celu dokonania rejestracji osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny może wypełnić wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji, który dostępny jest na stronie www.praca.gov.pl. W takim przypadku wymagane do rejestracji dokumenty muszą zostać zeskanowane, a wniosek opatrzony jednym z opisanych bezpiecznych podpisów.

- Ta procedura nie wymaga osobistej wizyty w urzędzie w celu rejestracji.

Z rejestracji w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, za pośrednictwem Internetu, mogą skorzystać osoby dysponujące:

  • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, albo
  • potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

 

PAMIĘTAJ!

  1. Warto zachowywać dokumenty z urzędu, np. decyzję o zarejestrowaniu, gdyż mogą się okazać przydatne przy późniejszej weryfikacji informacji.
  2. Brakuje Ci świadectwa pracy, a firma pracodawcy już nie istnieje? Na stronach internetowych www.zus.pl i archiwa.gov.pl są wyszukiwarki, za pomocą których można ustalić miejsce przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej upadłego pracodawcy.