Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

REJESTRACJA ELEKTRONICZNA

 

Od 27 maja 2013 roku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 26.11.2012r. nr 1299 ze zm.) wprowadzona zostanie możliwość rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy przez Internet, za pośrednictwem strony

www.praca.gov.pl

Rejestracja elektroniczna może przebiegać na dwa sposoby:

1. Zgłoszenie do rejestracji w powiatowym urzędzie pracy - prerejestracja

  • Zgłoszenie do rejestracji przez internet nie jest rejestracją.
  • Rejestracja następuje z dniem zgłoszenia się w wyznaczonym przez system terminie (dzień-godzina), w celu potwierdzenia wprowadzonych danych, dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów oraz złożenia oświadczeń.
  • Dniem rejestracji jest data wizyty w urzędzie.
  • Dokumenty (oryginały i kserokopie) wymagane do rejestracji należy dostarczyć podczas wizyty w powiatowym urzędzie pracy.
  • Ten tryb rejestracji nie wymaga podpisania wniosku o dokonanie rejestracji bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

UWAGA!
Prosimy o przestrzeganie terminu zgłoszenia do rejestracji (dzień - godzina).
W przypadku niestawienia się na wizytę rejestracyjną wszystkie podane uprzednio dane osobowe zostaną usunięte.

 

2. Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy – pełna rejestracja elektroniczna.

  • Ten rodzaj rejestracji nie wymaga wizyty w urzędzie.
  • Do wniosku o dokonanie rejestracji konieczne jest dołączenie wszystkich zeskanowanych dokumentów wymaganych do rejestracji.
  • Dniem rejestracji jest data zarejestrowania wniosku na stronie www.praca.gov.pl.
  • Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.