Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

JAK SIĘ ZAREJESTROWAĆ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY JAKO OSOBA BEZROBOTNA?

 

Jeżeli chcesz zarejestrować się jako osoba bezrobotna, to możesz:

  1. zgłosić się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego, a jeżeli nie posiadasz żadnego zameldowania – do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywasz;


ALBO

  1. skorzystać z uproszczonego sposobu elektronicznej rejestracji w urzędzie pracy, który jest adresowany do wszystkich osób mających dostęp do Internetu.

Rejestracja polega na wypełnieniu wniosku o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna w postaci elektronicznej dostępnego na stronie www.praca.gov.pl, przesłaniu go do właściwego powiatowego urzędu pracy oraz umówieniu się na wizytę w urzędzie w celu dostarczenia wymaganych dokumentów oraz osobistego potwierdzenia poprawności przekazanych danych.

Po przekazaniu danych urząd pracy wyznacza termin stawiennictwa, nie dłuższy niż 7 dni roboczych, w celu dostarczenia wszystkich wymaganych na potrzeby rejestracji dokumentów i dokonania rejestracji.

W sytuacji, gdy nie stawisz się w wyznaczonym przez urząd terminie, dane przekazane zostają usunięte z systemu teleinformatycznego urzędu pracy;

Powyższa procedura umożliwi Ci wcześniejszą rezerwację terminu rejestracji, w celu przede wszystkim zaoszczędzenia czasu, jaki spędzisz w urzędzie pracy, oczekując na rejestrację.
 

Status osoby bezrobotnej nabędziesz z dniem, w którym zgłosisz się do powiatowego urzędu pracy, poświadczysz własnoręcznym podpisem przekazane dane i złożysz, w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy i pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenie o prawdziwości przekazanych danych oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu bezrobotnego;

 

ALBO

  1. skorzystać z w pełni elektronicznej rejestracji w urzędzie pracy. Rejestracja polega na wypełnieniu wniosku o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna w postaci elektronicznej dostępnego na stronie www.praca.gov.pl, załączeniu do wniosku skanów wszystkich dokumentów wymaganych do rejestracji, opatrzeniu wniosku i załączników bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz przesłaniu wniosku wraz z załącznikami do właściwego powiatowego urzędu pracy.


Status osoby bezrobotnej nabędziesz z dniem złożenia wniosku za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji, po opatrzeniu go i załączonych do wniosku zeskanowanych dokumentów oraz oświadczenia o prawdziwości przekazanych danych, oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu – jednym z dwóch aktualnie akceptowanych, bezpiecznych podpisów.