Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Sztumie

Powiatowa Rada Rynku Pracy na kadencję 2018-2022 roku:

Ogłoszenie Starosty Powiatu Sztumskiego o możliwości zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sztumie na kadencję 2018-2022 r.

 

 

 

Powiatowa Rada Rynku Pracy na kadencję 2014-2018 roku:

Zarządzenie 30/2014 w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia na kadencję 2014-2018 roku

Zarządzenie 3/2015 odnośnie powołania dodatkowego członka PRRP.

Zarządzenie 3/2016 w sprawie odwołania członka PRRP.

Zarządzenie 4/2016 w sprawie powołania członka PRRP.

Skład członków Powiatowej Rady Rynku Pracy:

 1. Leszek Tabor
 2. Wojciech Zielonka
 3. Jolanta Szewczun
 4. Kazimierz Kulecki
 5. Marek Turlej
 6. Marzena Chrześcijańska
 7. Wiesław Kaźmierski
 8. Andrzej Wesołowski
 9. Bogdan Moch
 10. Elżbieta Domańska
 11. Antoni Fila
 12. Marian Formella
 13. Jadwiga Sałdoczuk
 14. Andrzej Pskiet
 15. Arkadiusz Kania

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.) powiatowe rady rynku pracy są organami opiniodawczo-doradczymi starosty w sprawach polityki rynku pracy oraz organem stanowiącym w zakresie ustalania priorytetów wydatkowania środków z rezerwy KFS, o której mowa w art. 109 ust. 2e.

 

Zakres działania

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Sztumie jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty Sztumskiego w sprawach polityki rynku pracy.

Do zakresu działania Powiatowych Rad Rynku Pracy należy w szczególności:

1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia,
2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,
3. opiniowanie opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania,
4. składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie,
5. opiniowanie wniosków o umorzenie należności,
6. ocenianie okresowych sprawozdań z działalności PUP,
7. opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:
    a) liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,
    b) zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywana efektywność kosztową i zatrudnieniową,
    c) koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć,
8. opiniowanie proponowanych przez Starostę zmian realizacji programów specjalnych,
9. celowość realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, biorąc pod uwagę w szczególności:
     a) kryteria doboru bezrobotnych,
     b) zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja. 

 

W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji, społeczno-zawodowych organizacji rolników oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

 

Opiniowanie nowych kierunków kształcenia:

Na podstawie art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.) oraz art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) Powiatowa Rada Rynku Pracy w Sztumie opiniuje tworzenie nowego kierunku kształcenia zawodowego w powiecie sztumskim.

 

Wnioskowanie przez Dyrektorów szkół o wydanie opinii będzie przebiegać zgodnie z poniższą procedurą.

 

Procedura opiniowania wniosków w sprawie uruchomienia nowego kierunku kształcenia

 

 1. Dyrektor szkoły składa do Powiatowej Rady Rynku Pracy (PRRP) dwa wnioski o wydanie opinii w sprawie uruchomienia nowego kierunku kształcenia – 1 egzemplarz wniosku skierowany do  PRRP (odniesienie w nagłówku wniosku), drugi do Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy (PWRRP)- odniesienie w nagłówku wniosku;
 2. PUP (obsługujący powiatową radę rynku pracy) przesyła do WUP (obsługującego wojewódzką radę rynku pracy) egzemplarz wniosku skierowany do PWRRP wraz z opiniującą go uchwałą PRRP (potwierdzoną za zgodność z oryginałem);
 3. Data wpływu wniosku do WUP rozpoczyna procedurę wydania opinii przez PWRRP;
 4. Terminy przyjmowania i rozpatrywania przez PWRRP wniosków określa poniżej zamieszczony  harmonogram.

 

Harmonogram przyjmowania i rozpatrywania przez PWRRP wniosków w sprawie uruchomienia nowego kierunku kształcenia w I kwartale 2018 roku:

 Nabór wniosków

 Wydanie opinii przez Pomorską Wojewódzką Radę Rynku Pracy w Gdańsku

 do 15 stycznia 2018 roku

 II połowa lutego 2018 roku

 do 15 lutego 2018 roku

 II połowa marca 2018 roku

 do 15 marca 2018 roku

 II połowa kwietnia 2018 roku

 

 

 

 

 

 

 

Co do zasady procedura ta przewiduje przeprowadzenie procesu opiniowania przez PWRRP wszystkich kierunków uruchamianych w roku szkolnym 2018/2019 na przełomie I/II kwartału 2018 r. W przypadku wniosków wpływających w ciągu roku, będą one rozpatrywane na bieżąco z zachowaniem powyżej określonych zasad i procedur.

Określona powyżej procedura wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o przyjęciu ww. procedury przez ostatnią Powiatową Radę Rynku Pracy województwa pomorskiego tj.  4 stycznia 2018 roku.

 

Do pobrania:

 1. Wzór wniosku o wydanie opinii przez Powiatową Radę Rynku Pracy (wzór wniosku tutaj).
 2. Wzór wniosku o wydanie opinii przez Pomorską Wojewódzką Radę Rynku Pracy (wzór wniosku tutaj).

 

Wniosek należy złożyć w sekretariacie ( I piętro, pokój nr 7) Powiatowgo Urzędu Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu, ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń.

 

__________________________
Kontakt do WUP w Gdańsku w sprawie działania Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy na stronie http://www.wup.gdansk.pl/rynek_pracy/artykuly/kontakt-17.html