Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie


Powiatowa Rada Rynku Pracy na kadencję 2014-2018 roku.

 

Zarządzenie 30/2014 w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia na kadencję 2014-2018 roku

Zarządzenie 3/2015 odnośnie powołania dodatkowego członka PRRP.

Zarządzenie 3/2016 w sprawie odwołania członka PRRP.

Zarządzenie 4/2016 w sprawie powołania członka PRRP.

Skład członków Powiatowej Rady Rynku Pracy:

 1. Leszek Tabor
 2. Wojciech Zielonka
 3. Jolanta Szewczun
 4. Kazimierz Kulecki
 5. Marek Turlej
 6. Marzena Chrześcijańska
 7. Wiesław Kaźmierski
 8. Andrzej Wesołowski
 9. Bogdan Moch
 10. Elżbieta Domańska
 11. Antoni Fila
 12. Marian Formella
 13. Jadwiga Sałdoczuk
 14. Andrzej Pskiet
 15. Arkadiusz Kania

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.) powiatowe rady rynku pracy są organami opiniodawczo-doradczymi starosty w sprawach polityki rynku pracy oraz organem stanowiącym w zakresie ustalania priorytetów wydatkowania środków z rezerwy KFS, o której mowa w art. 109 ust. 2e.

 

Zakres działania

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Sztumie jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty Sztumskiego w sprawach polityki rynku pracy.

Do zakresu działania Powiatowych Rad Rynku Pracy należy w szczególności:

1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia,
2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,
3. opiniowanie opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania,
4. składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie,
5. opiniowanie wniosków o umorzenie należności,
6. ocenianie okresowych sprawozdań z działalności PUP,
7. opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:
    a) liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,
    b) zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywana efektywność kosztową i zatrudnieniową,
    c) koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć,
8. opiniowanie proponowanych przez Starostę zmian realizacji programów specjalnych,
9. celowość realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, biorąc pod uwagę w szczególności:
     a) kryteria doboru bezrobotnych,
     b) zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja. 

 

W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji, społeczno-zawodowych organizacji rolników oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

 

Opiniowanie nowych kierunków kształcenia:

Na podstawie art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z pozn. zm.), Powiatowa Rada Zatrudnienia w Sztumie opiniuje tworzenie nowego kierunku kształcenia zawodowego w powiecie sztumskim.

Procedura wydawania opinii przez Powiatową Radę Rynku Pracy w Sztumie w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia w powiecie sztumskim.

 1. Dyrektor szkoły składa wniosek o wydanie opinii w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sztumie.
 2. Po rozpatrzeniu wnioski wraz z opinią Powiatowa Rada Rynku Pracy przekazuje zbiorczo do Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy z początkiem stycznia 2018r.
 3. Pomorska Wojewódzka Rada Rynku Pracy zajmie się opiniowaniem ww. kierunków kształcenia w okresie styczeń – marzec 2018r. Analogiczna procedura obowiązywać będzie w kolejnych latach.
 4. Wzór wniosku składanego do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sztumie można pobrać ze strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie (wzór wniosku tutaj).
 5. Wniosek jest rozpatrywany na pierwszym posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sztumie od daty jego złożenia.
 6. Powiatowa Rada Rynku Pracy w Sztumie wydaje opinię na temat wnioskowanego kierunku na podstawie informacji zawartych we wniosku oraz danych statystycznych przedstawionych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie.
 7. Na posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Szumie mogą być zapraszani przedstawiciele szkół wnioskujących.
 8. Od opinii Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sztumie nie przysługuje odwołanie.

 

Wniosek należy złożyć w sekretariacie ( I piętro, pokój nr 7) Powiatowgo Urzędu Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu, ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1375
Treść wprowadził(a): Szałaj Mirosław, 2017-08-08 11:00:35
Treść wytworzył(a): Mirosław Szałaj, 2015-03-02 11:06:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-08-08 09:33:15